Privacyverklaring Krachtig Kwetsbaar Coaching

Krachtig Kwetsbaar Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Krachtig Kwetsbaar Coaching vindt het beschermen van persoonsgegevens van haar cliënten van groot belang. Daarom worden de persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd volgens de eisen die de AVG hieraan stelt.

Johanna Vosslamber is de functionaris gegevensbescherming van Krachtig Kwetsbaar Coaching. Zij is te bereiken [email protected].

Contactgegevens:

Krachtig Kwetsbaar Coaching
Schokker 67
3891 DM Zeewolde
Website: www.krachtigkwetsbaarcoaching.nl
Emailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 0630685504
KvK-nummer: 78493498
BTW-nummer:NL003338240B14

Verwerking van persoonsgegevens

Krachtig Kwetsbaar Coaching kan je persoonsgegevens verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten en/of het contactformulier dat je hebt ingevuld op de website van Krachtig Kwetsbaar Coaching.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • Bankrekeningnummer

Krachtig Kwetsbaar Coaching verwerkt jouw gegevens alleen nadat om jouw expliciete toestemming is gevraagd of nadat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Toestemming wordt gevraagd in de begeleidingsovereenkomst.

Naast deze gegevens wordt tijdens het intakegesprek ook gevraagd om een aantal medische gegevens; dit is nodig om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Alleen de gegevens die jij zelf verstrekt, worden verwerkt. Buiten jou om worden er geen medische gegevens verzameld of verwerkt.

Let er wel op dat alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, aanwezig in het medisch dossier van de huisarts, onder jouw eigen verantwoordelijkheid vallen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via [email protected]dan wordt deze informatie zo snel mogelijk verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Krachtig Kwetsbaar Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Krachtig Kwetsbaar Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden .Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Afhankelijk van uw cookie-instellingen worden op deze website ook cookies geplaatst door derden (te weten Facebook, LinkedIn) in het kader van het delen van informatie van deze website via social media.

Krachtig Kwetsbaar Coaching gebruikt de persoonsgegevens om:

 • Telefonisch contact te zoeken of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informatie te sturen per mail
 • Formuleren van de hulpvraag en opstellen van een coachplan
 • Te informeren over een wijziging of annulering van een dienst
 • Betalingsverkeer af te handelen
 • Vanwege wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte of gestelde eisen aan facturen en bewaartermijnen

Coaching traject

Voorafgaand aan een coaching traject wordt een intakevragenlijst doorgenomen waarin je persoonsgegevens worden genoteerd. Aan het begin van het coaching traject wordt een begeleidingsovereenkomst opgesteld waarmee je toestemming geeft tot het verwerken van je gegevens. Er wordt tijdens een coaching traject van elke sessie gespreksverslagen  gemaakt. Deze gespreksverslagen zijn nodig om jou op de best mogelijke manier te kunnen helpen. Deze gespreksverslagen zullen zonder jouw toestemming niet worden gedeeld met derden. Je kunt altijd vragen om de gespreksverslagen die worden gemaakt tijdens de sessies, in te zien.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard

Krachtig Kwetsbaar Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar van de gegevens die beschikbaar worden gesteld voor communicatie en financiële afhandeling. Gegevens die ik moet bewaren i.v.m. wettelijke verplichtingen zoals bijv. voor de belastingdienst, worden 7 jaar bewaard.   Gespreksverslagen worden maximaal 2 jaar bewaard. Als je echter na een kennismakingsgesprek hebt besloten om geen gebruik te maken van de dienstverlening van Krachtig Kwetsbaar Coaching, dan zullen jouw gegevens direct worden verwijderd.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Krachtig Kwetsbaar Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze begeleidingsovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Krachtig Kwetsbaar Coaching maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken hoe effectief de Adwords-advertenties van Krachtig Kwetsbaar Coaching bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Zie privacy beleid van Google analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website van Krachtig Kwetsbaar Coaching te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Krachtig Kwetsbaar Coaching heeft daar geen invloed op. Krachtig Kwetsbaar Coaching heeft Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker Krachtig Kwetsbaar Coaching neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, van Krachtig Kwetsbaar Coaching) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Krachtig Kwetsbaar Coaching. En u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. Krachtig Kwetsbaar Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens beveiligen

Krachtig Kwetsbaar Coaching neemt bescherming van je gegevens serieus. Bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, zullen er passende maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik neem dan contact op met [email protected]