Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Krachtig Kwetsbaar Coaching:  gevestigd te Schokker 67 3891 DM Zeewolde

Cliënt:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst van Krachtig Kwetsbaar Coaching wenst af te nemen/ afneemt;

Definitie cliënt:  de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant);

Definitie diensten:  de door Krachtig Kwetsbaar Coaching, hierna te noemen KKC, aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde diensten; waaronder bijv. coaching.

 1. Algemeen 

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet rechtsgeldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van KKC wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

 1. Betaling en facturering 

3.1 KKC zendt cliënt of andere opdrachtgever (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.

3.2 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

3.3 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan KKC heeft plaatsgevonden.

3.4 KKC is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

3.5 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van KKC, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. Betaling vind plaats middels betaalverzoek (in overleg) of digitaal factuur. De op de bankafschriften van KKC aangegeven valutadatum wordt als dag van betaling aangemerkt.

3.6 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.7 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door KKC ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

3.8 KKC behoudt zich het toe om het tarief jaarlijks te verhogen. Cliënt wordt hier een maand van tevoren van op de hoogte gesteld.

 1. Verplichtingen van deelnemer bij het volgen van een coaching traject 

4.1 Cliënt dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door KKC gevraagde benodigde informatie ten behoeve van het coaching traject.

4.2 Cliënt dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een coaching traject.

 1. Rechten van de opdrachtnemer betreffende de uitvoering van een coaching traject

5.1 KKC is gerechtigd:

 1. om de inhoud van een coaching traject tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de coachsessies en te wijzigen indien van toepassing;
 3. de planning van onderdelen van een coaching traject ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
 4. te bepalen welke coach aanwezig zal zijn of eventueel een andere coach aan te bieden;
 5. (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende cliënt ontvangt hiervan bericht, zonder dat KKC gehouden is tot opgave van redenen.
 1. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt bij een coaching traject 

6.1 Cliënt is gerechtigd deelname te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen, volgens de volgende termijn:

Coaching gesprek: tot 24 uur voor aanvang gesprek.

6.2 Annulering van deelname aan een coaching traject respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een e-mail aan het adres van KKC.

6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is KKC niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan KKC te voldoen.

6.4  Bij annulering/opzegging door cliënt binnen 24 uur voor aanvang van het coaching gesprek is de cliënt  gehouden aan 50% van de kosten die verbonden zijn aan dat coaching gesprek

 1. Aansprakelijkheid 

7.1 KKC is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van KKC.

7.2 Iedere schade jegens KKC, behalve een schade die door KKC is erkend, vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.

 1. Overmacht 

8.1 Indien KKC door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is KKC gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van KKC op betaling door cliënt voor reeds door KKC verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht-situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

8.2 KKC zal cliënt zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. KKC heeft daarbij slechts een inspanningsverplichting.

8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van KKC) waardoor KKC tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een coach, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteit-storingen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van KKC kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt (verder) nakomt.

 1. Uitvoering door derden 

9.1 KKC is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

 1. Vertrouwelijkheid 

10.1 KKC zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt , tenzij anders is overeengekomen of KKC daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

10.2 Cliënt is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van KKC of andere cliënten aan een coaching traject hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door KKC of aan andere cliënten is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

 1. Intellectuele eigendomsrechten 

11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door KKC ontwikkelde documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, blogs, aanbiedingen, uitingen op internet/website van KKC en haar concepten, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van KKC en gehanteerde software berusten bij KKC of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

11.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 11.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KKC is het niet toegestaan om enig door KKC aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

11.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door KKC geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 1. Persoonsgegevens 

12.1 KKC behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke op haar website is te vinden.

12.2 KKC neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals bijv. trainingen, events e.d.) door KKC.

12.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan KKC en KKC zal de informatievoorziening dan stopzetten. Deelnemer zal daarmee dan wel informatie missen over de afgenomen producten en KKC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechten 

13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 KKC is aangesloten bij de erkende geschillencommissie “erisietsmisgegaan.nl”.  Bij onvrede dient de cliënt eerst het gesprek aan te gaan met KKC om tot een oplossing te komen. Als dat voor de cliënt niet tot een gewenst resultaat leidt kan de cliënt zich kosteloos wenden tot bovenstaande geschillencommissie.

13.3 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad , onverminderd het recht van KKC een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

14.1 Met de KKC gesloten begeleidingsovereenkomst leidt dat voor KKC tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Hierbij is KKC gehouden haar verplichtingen zo na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap, naar de maatstaven van het moment, van KKC verlangd kan worden.

14.2 KKC behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen. Cliënten worden hier één maand van tevoren van op de hoogte gesteld.